هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240419

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-طلایی - 1:golden /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
7-طلا - 1:gold /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
12-استیل - 1:steel /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
17-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
20-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-دی - 1:day /انگلیسی
23-سامی - 1:sami /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
28-نگین - 1:negin /انگلیسی
29-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
30-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
31-ندا - 1:neda /انگلیسی
32-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
33-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
34-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
35-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
36-گرد - 1:round /انگلیسی
37-دست - 1:hand /انگلیسی
38-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
39-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
40-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
41-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
42-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
43-گل - 1:flower /انگلیسی
44-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
47-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
48-پر - 1:feather /انگلیسی
49-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
50-کوچک - 1:small /انگلیسی
51-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
52-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
53-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
54-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
55-بزرگ - 1:big /انگلیسی
56-کیف - 1:bag /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
59-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
60-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
61-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
62-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
63-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
64-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
65-معمولی - 1:normal /انگلیسی
66-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
67-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
68-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
69-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
70-لاتین - 1:latin /انگلیسی
71-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
72-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
73-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
74-متوسط - 1:medium /انگلیسی
75-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
76-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
77-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
78-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
79-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
80-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
81-ساده - 1:simple /انگلیسی
82-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
83-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
84-فلزی - 1:metal /انگلیسی
85-گوش - 1:ear /انگلیسی
86-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
87-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
88-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
89-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
90-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
91-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
92-آویز - 1:medallion /انگلیسی
93-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
94-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
95-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
96-گیره - 1:clamp /انگلیسی
97-مشکی - 1:black /انگلیسی
98-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
99-اسب - 1:horse /انگلیسی
100-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
101-تاج - 1:crown /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره