هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240721

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-استیل - 1:steel /انگلیسی
4-طلایی - 1:golden /انگلیسی
5-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
10-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
15-دی - 1:day /انگلیسی
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
18-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
19-طلا - 1:gold /انگلیسی
20-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
21-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
27-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
28-نگین - 1:negin /انگلیسی
29-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
30-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
31-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
32-گرد - 1:round /انگلیسی
33-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
34-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
35-ندا - 1:neda /انگلیسی
36-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
37-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
38-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
39-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
40-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
41-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
42-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
43-دست - 1:hand /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-متوسط - 1:medium /انگلیسی
47-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
48-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
49-گل - 1:flower /انگلیسی
50-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
51-کیف - 1:bag /انگلیسی
52-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
53-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
54-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
55-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
56-پر - 1:feather /انگلیسی
57-بزرگ - 1:big /انگلیسی
58-معمولی - 1:normal /انگلیسی
59-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
60-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
61-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
62-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
63-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
64-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
65-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
66-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
67-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
68-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
69-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
70-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
71-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
72-نه - 1:no /انگلیسی
73-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
74-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
75-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
76-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
77-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
78-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
79-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
80-رنگپا - 1:رنگ پا /urdu, 2:skincolor /انگلیسی
81-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
82-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
83-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
84-آویز - 1:medallion /انگلیسی
85-اسی - 1:esi /انگلیسی
86-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
87-گیره - 1:clamp /انگلیسی
88-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
89-گردن - 1:neck /انگلیسی
90-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
91-تاج - 1:crown /انگلیسی
92-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
93-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
94-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
95-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
96-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
97-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
98-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
99-پا - 1:foot /انگلیسی
100-فلزی - 1:metal /انگلیسی
101-گردنبندست - 1:pairednecklace /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره